Thống kê tiến độ vào điểm đến 22h00 ngày 22/12/2017